fbpx

Algemene Voorwaarden

De kleine lettertjes, maar dan gewoon groot

ALGEMENE VOORWAARDEN

Esther’s Cookery 2018

Esther J. Weissman-Erwteman,
Gerard Doustraat 46, 1072VT Amsterdam
esther@estherscookery.nl
https://www.estherscookery.nl/
KVK: 62754440
BTW: NL131563713B01
Bank: NL26ABNA0620838116

Corona maatregelen

We hebben een aantal aanpassingen gedaan in de Cookery om te kunnen voldoen aan de geldende maatregelen. Zo is de bovenverdieping omgetoverd tot fijne plek om met elkaar te eten. We hebben onze grote eettafel vervangen door een aantal kleinere tafels, zodat we met elkaar op gepaste afstand kunnen genieten van de gemaakte gerechten. Bij elke open workshop is er nu slechts plaats voor maximaal 10 gasten. Zo kunnen we voldoende afstand garanderen. En VOL=VOL! Deze andere tijden vragen wel om andere voorwaarden. Lees onderstaande punten dus even goed door voordat je besluit te (her)boeken. Dan weten we allemaal wat we afgesproken hebben!

Extra informatie over de Corona maatregelen

We vragen je om bewust met de basisregels om te gaan. Daarnaast ontvang je van ons een vragenlijst bij de bevestiging. Deze graag ingevuld meenemen naar de workshop. Moet je afzeggen vanwege COVID-19 klachten? Laat het ons zo spoedig mogelijk weten. Je mag iemand anders jouw gereserveerde plekje laten innemen. Lukt dat niet? Dan sturen we je een 25% kortingscode voor je volgende boeking. Verplaatsen of geld terug krijgen is NIET mogelijk.

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gebruiker, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 In deze voorwaarden wordt verstaan onder Gebruiker: Esther’s Cookery, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62754440.

1.3 Onder opdrachtgever wordt verstaan: degene die de opdracht heeft verstrekt tot het organiseren van een evenement of in wiens naam Gebruiker een evenement organiseert of reservering pleegt. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt de opdrachtgever ook aanvrager genoemd.

1.4 Onder leverancier wordt verstaan: degene die in de uitoefening van zijn bedrijf, goederen en/of diensten aanbiedt voor een door Gebruiker te organiseren evenement, dan wel ten behoeve van de algemene dienstverlening van of voor Gebruiker.

Artikel 2 – Werkingssfeer

2.1 De opdrachtgever c.q. leverancier aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met Gebruiker of het deelnemen aan een activiteit van Gebruiker.

2.2 Bij strijdigheid van deze voorwaarden met algemene voorwaarden van de opdrachtgever of leverancier prevaleren eerstgenoemde tenzij Gebruiker en de opdrachtgever / leverancier anders schriftelijk overeenkomen.

2.3 Gebruiker is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop, als ze die schriftelijk heeft geaccepteerd.

Artikel 3 – Totstandkoming en inhoud overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever c.q. leverancier mondeling (c.q. telefonisch) of schriftelijk een aanbod van Gebruiker aanvaardt. De opdrachtgever c.q. leverancier ontvangt van Gebruiker een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst.

3.2 Indien Gebruiker in overleg, bij gebleken belangstelling, al met de uitvoering / aanpassingen van een offerte is begonnen zonder dat een schriftelijke overeenkomst tot uitvoering tot stand komt, is de aanvrager alle kosten ter voorbereiding verschuldigd. Hiermee worden o.a. de onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan staat omschreven in de eerste vrijblijvende offerte, kosten van locatiebezichtigingen en gesprekken op locatie bij de aanvrager c.q. Gebruiker.

3.3 Wie (namens een rechtspersoon, opdrachtgever of leverancier) een overeenkomst aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien.

Artikel 4 – Betaling

4.1 Betaling voor evenementen dienen te geschieden voorafgaande aan het evenement. Kosten die op nacalculatie worden berekende dienen betaald te worden binnen 10 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling voor individuen dienen te geschieden voorafgaande aan het evenement, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

Wanneer een factuur niet voorafgaande aan het evenement voldaan wordt dient deze betaald te worden in de cookery op de datum van het evenement. Hiervoor geldt een toeslag van 4.6% op de kosten van de workshop. Wanneer dit niet gedaan wordt behoudt Esther’s Cookery zich het recht voor om 8% toeslag te rekenen op de totaal factuur die na afloop verstuurd wordt.

Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

De Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

4.3 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II.

Artikel 5 – Prijs

5.1 Op verzoek van de Opdrachtgever brengt Gebruiker offerte uit voor een in overleg overeengekomen arrangement of reservering. Gebruiker is vrij om tijdelijke arrangementen tegen een speciaal tarief aan te bieden.

5.2 Gebruiker behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen, die plaatsvinden tussen de opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan de opdrachtgever door te berekenen.

Gebruiker is verplicht deze prijswijziging zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever mede te delen en te verklaren.

Jaarlijks vindt er een prijscorrectie van de vaste tarieven van Gebruiker plaats.

Artikel 6 – Opdrachtwijzigingen

Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, door of namens de opdrachtgever, die leiden tot kosten die niet in de opdrachtbevestiging zijn opgenomen, worden aan de opdrachtgever op basis van nacalculatie in rekening gebracht.

Bedoelde wijzigingen, o.a. extra deelnemers aan het evenement, dienen uiterlijk 2 dagen voor aanvang van het evenement en schriftelijk aan Gebruiker te worden kenbaar gemaakt en door Gebruiker te worden geaccepteerd; alleen dan ligt het risico van de tenuitvoerlegging in deze bij Gebruiker.

De duur van een workshop/feest/borrel of diner wordt vastgesteld bij de overeenkomst. Extra uren kunnen in rekening worden gebracht op nacalculatie €50,- per uur of deel daarvan

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

7.2 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

7.3 Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7.4 De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

7.5 Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

7.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 8 – Annulering van de overeenkomst aangaande prive workshops

UPDATE per 12 maart 2020 Voor de open workshops gelden de voorwaarden zoals beschreven bij de bevestiging welke elke deelnemer ontvangt na het boeken van een open workshop.

8.1 Workshops Indien de Opdrachtgever een workshop na bevestiging annuleert, worden hiervoor 10% administratiekosten voor in rekening gebracht.

Bij annulering tot 15 dagen voor het event worden er verder geen kosten in rekening gebracht

Bij annulering tussen 14 en 2 dagen voor aanvang van de workshop zijn de kosten 50% van de prijs per persoon van de workshop.

Bij annulering vanaf 48 uur voor aanvang van de workshop zijn de kosten 100% van de prijs per persoon van de workshop. Dit geldt zowel voor het annuleren van de gehele workshop als voor het annuleren van individuele personen.

8.2 catering Indien de Opdrachtgever een catering annuleert, zullen ten alle tijden reeds gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

Tot 1 maand voor aanvang van de catering zullen overige kosten niet in rekening worden gebracht.

Bij annulering tussen 14 en 2 dagen voor aanvang van de catering  zijn de kosten 50% van de prijs per persoon van voor de catering.

Bij annulering vanaf 48 uur voor aanvang van de catering zijn de kosten 100% van de prijs per persoon van de catering. Dit geldt zowel voor het annuleren van de gehele catering als voor het annuleren van individuele personen.

Artikel 9 – Beëindiging van de overeenkomst

9.1 Gebruiker heeft te allen tijde het recht een overeenkomst, al dan niet al afgesloten, te weigeren en/of te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling. Gebruiker heeft tevens het recht een overeenkomst te beëindigen, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming beschadigen kan.

9.2 Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen, is Gebruiker gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de al gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van de in gebreke blijvende partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 10 – Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.